De Mayakalender! is dit het jaar waar we op hebben gewacht Part 1

Toegevoegd door Saskia Beugel op 11-06-2011 om 19:38

Eric Huysmans schreef artikelen over het tijdsplan voor de evolutie van het bewustzijn, terug te vinden in de Maya-kalender. Op Rishis schrijft hij over de start van de laatste cyclus van dit tijdsplan op 9 maart 2011

Auteur: Eric Huysmans

Zoals verwacht is de start van de nieuwe onderwereld, waarin het ontwikkelingstempo van het bewustzijn opnieuw een twintigvoudige versnelling onderging, niet ongemerkt voorbij gegaan. De wereld is in rep en roer op allerlei fronten en dit zal nog wel even doorgaan. Op zijn minst tot aan de einddatum van de Maya-kalender: 28 oktober 2011. Dit artikel beschrijft de ‘hoogtepunten’ van het eerste deel van de negende onderwereld en plaatst de wereldgebeurtenissen (die een afspiegeling zijn van onze innerlijke belevingswereld) in het grotere perspectief van onze gezamenlijke weg naar eenheidsbewustzijn. Tevens gaat het in op de verschillende definities en niveaus van eenheidsbewustzijn


Het tijdschema van de negende onderwereld

De negende en laatste onderwereld in de Maya-kalender beslaat een periode van slechts 234 etmalen, te verdelen in 13 periodes (door de Maya’s ‘hemelen’ of ‘dagen’ en ‘nachten’ genoemd) van 18 etmalen. Het in de Maya-kalender centrale getal 9 ¹ komt hierin tastbaar tot uiting, omdat de 18 daagse cyclus, door de Maya’s uaxaclahunkin (letterlijk ’18 dagen’) genoemd, opgedeeld kan worden in twee helften van 9 dagen: de zogenaamde 9 dagen telling.
In de 18 daagse cyclus zijn sommige dagen belangrijker dan andere, namelijk:

• De eerste dag van de uaxaclahunkin: het zaad van de nieuwe energie wordt gezaaid.
• De top, of het hoogtepunt, die bestaat uit twee dagen (dag 9 van de eerste 9 dagen en dag 1 van de tweede): de nieuwe energie bereikt zijn hoogtepunt.
• De laatste dag: we dienen de inmiddels oude energie los te laten en ons voor te bereiden op de komst van de energie van de volgende uaxaclahunkin, of hemel.

De hemelen, die ook ‘dagen’ en ‘nachten’ worden genoemd, zijn energiegolven. De opwaartse golf is de ‘dag’ en de neerwaartse golf de ‘nacht’. Tijdens de ‘dag’ wordt een creatiepuls gegeven door de kosmische levensboom (Tree of Life) en tijdens de daarop volgende ‘nacht’ wordt deze creatie geïntegreerd. Zowel de creatie- als de integratiepulsen zullen zich manifesteren in zichtbare vormen (lees: bepaalde ontwikkelingen of gebeurtenissen).  

In de opeenvolgende ‘dagen’ en ‘nachten’ bouwt de energie zich puls na puls op naar de volledige ontplooiing van de bewustzijnsstap die in de betreffende onderwereld gemaakt wordt. In de negende onderwereld komt volgens de Zweedse onderzoeker van de Maya-kalender Carl Johan Calleman het eenheidsbewustzijn tot ontwikkeling. Daarom heeft hij deze onderwereld de Universele onderwereld genoemd. Voor een samenvatting van het totale tijdplan verwijs ik naar mijn artikel ‘De laatste twintigvoudige versnelling in de Maya-kalender’.

De start van de negende onderwereld

De negende en laatste onderwereld is gestart op 9 maart 2011. Op deze datum vond er weer een twintigvoudige versnelling plaats in het ontwikkelingstempo van het bewustzijn. Of dat te voelen was, mag iedereen voor zichzelf bepalen. Voor mijzelf sprekend, leek er in eerste instantie niet veel bijzonders te gebeuren, alhoewel de energie wel zwaar aanvoelde en ‘de dingen’ ook een beetje tegenzaten. Ik was nog in India, waar ik net twee weken op de Oneness University had doorgebracht. In het artikel ‘Het begin van de negende onderwereld in de Maya-kalender’ heb ik mijn ervaringen tijdens deze dag beschreven. Ik bezocht de tempel, ashram en heilige berg van Ramana Maharshi in Thiruvannamalai in het zuiden van India.

Daarop terugblikkend valt mij op dat ik op sommige momenten niet zo respectvol ben geweest naar de Indiërs en hun cultuur. Mijn entree van de tempel verliep nogal hectisch. Een portier wilde mij tegenhouden omdat ik geen lange broek droeg en trok aan mijn arm. Ik keek hem woest aan, schudde me los en liep hem negerend door. Dit was een automatische en dus onbewuste reactie van mij, die achteraf gezien wel een beetje agressief, en op zijn minst weinig respectvol, was ten aanzien van de Indiase cultuur. Met deze reactie had ik ook mijn eigen innerlijke rust verstoord met als gevolg dat mijn ergernis naar boven kwam. Dit maakte dat ik me stoorde aan de ‘poespas’ van de in mijn optiek achteloos uitgevoerde rituelen in de tempel, waarbij de priesters vooral aandacht leken te hebben voor het geld dat ze ervoor vroegen.

Kijkend naar mijn gemoedstoestand van de afgelopen maanden ziet het ernaar uit dat ik met mijn agressieve entree van de tempel op de energetisch uiterst gevoelige startdag van de negende onderwereld een poort heb opengezet naar oude boosheid. Deze uit zich in ergernissen op meerdere fronten. Dat lijkt dus niet zo best. Maar als ik dit positief ombuig, dan biedt dit mij de mogelijkheid om oude ergernissen en frustraties aan de oppervlakte te laten komen, onder ogen te zien en daarmee te transformeren. Hetzelfde geldt voor mijn soms opkomende ongeduld, arrogantie en stille minachting naar andere mensen en hun gebruiken. Een mooie kans voor een grote schoonmaak dus. Dit is belangrijk op mijn weg naar eenheidsbewustzijn en de daarbij benodigde tolerantie, harmonie en acceptatie. Dit geeft mij iets om aan te werken.

De aarde schudt

Afgaand op het nieuws in de massamedia leken er ook op wereldniveau op 9 maart geen schokkende dingen te gebeuren. Het zaaisel voor de nieuwe onderwereld leek in relatieve stilte te worden gestrooid. Maar dat bleek twee dagen later een stilte voor de storm te zijn geweest met de zeer forse aardbeving in Japan, die een kracht van 9,0 (weer een 9!) op de schaal van Richter had, en de daaropvolgende tsunami. Dit leidde tot de verwoesting van de kerncentrale in Fukushima. Later kwam pas naar buiten dat deze kernramp er een van de zwaarste categorie was, vergelijkbaar met die van Tsjernobyl in 1986.
De betekenis van deze gebeurtenissen in Japan kan en mag niet worden onderschat. Niets is betekenisloos of toevallig in het universum. Iedere gebeurtenis heeft een reden en een verband met alle andere gebeurtenissen. We zien alleen vaak de verbanden niet. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Dat betekent slechts dat ons bewustzijn nog niet ver genoeg ontwikkeld is om de verbanden te kunnen duiden. Kennis van de Maya-kalender geeft ons de mogelijkheid om wél de verbanden tussen gebeurtenissen te gaan zien. Zodoende draagt bestudering van deze kalender bij tot een verhoging van het bewustzijn.

In een vorig artikel heb ik bijvoorbeeld al de door Calleman aangeduide mogelijke samenhang tussen de start van de negende onderwereld en de aardbeving in Japan beschreven, en ook gewezen op de frappante gelijkenissen met een soortgelijke zware aardbeving in Lissabon enkele maanden na de start van de zevende onderwereld in 1755.4 Calleman betoogt dat wij mensen onze informatie krijgen door de resonantie die we met de aarde hebben. Blijkbaar moesten bij de activering van een nieuwe energiegolf veranderingen in het binnenste van de aarde (door hem de ‘kristallen kern’ genoemd) plaatsvinden om een nieuwe resonantie te creëren voor ons mensen. Dit stelt ons in staat om de informatie en de 20x hogere energiefrequentie van de kosmische levensboom (Tree of Life) te ontvangen en te verwerken. Door de grote aardschokken in Japan (en de nog steeds voortgaande naschokken) werd en wordt voor ons dus een nieuwe frequentie geïntroduceerd…

De voorbeeldfunctie van de Japanners

Ook het feit dat deze ramp juist de Japanners heeft getroffen is niet zonder betekenis. Met hun waardige en gedisciplineerde reactie laten zij zien hoe je als mens óók kunt reageren op een allesverwoestende ramp. De Amerikanen mogen zich hieraan spiegelen en de reactie van de Japanners vergelijken met die van hun eigen landgenoten na de orkaan Katrina in New Orleans. Toen waren de plunderingen niet van de lucht. Ook zou ik ons eigen volkje wel eens willen zien reageren op zo’n ramp. Wij westerlingen die zo prat gaan op onze beschaving. De Japanners tonen de wereld wat menselijke waardigheid en discipline vermag en zijn hiermee een voorbeeld op onze gezamenlijke weg naar eenheidsbewustzijn.

Het verdwijnen van dominantie

Het is schokkend duidelijk dat er vrijwel direct na 9 maart een grote versnelling in de bewustzijnsontwikkeling is ingezet. Naast de ramp in Japan zijn de in januari 2011 gestarte volksopstanden in de Arabische wereld verder geëscaleerd tot een onstopbare sneeuwbal die door de gelederen der dictators rolt met een tot een ware tsunami aanzwellende kracht. Dictators zijn afgezanten van de in 1755 gestarte zevende Planetaire onderwereld, waarin het ego leidend was met zijn sturende principes als: macht, controle, dominantie en overheersing. In de achtste Galactische onderwereld (gestart in 1999) werd er al stevig aan de wortels van enkele dictaturen getrokken (zoals in Irak en Afghanistan). Dit proces heeft zich rondom de start van de negende Universele onderwereld fors uitgebreid met het snelle vertrek van de dictators Ben Ali en Mubarak in Tunesië en Egypte. Meteen daarna rolde de sneeuwbal verder naar Libië, Jemen, Bahrein en Syrië. De dictators in deze landen zijn bij het voltooien van dit artikel nog niet verdreven, maar ze zullen de druk van de Tree of Life niet kunnen weerstaan. Het is mijns inziens onontkoombaar dat zij in de loop van de negende onderwereld zullen verdwijnen. Hetzelfde zal gelden voor alle andere dictators in de wereld. Hun op macht en onderdrukking gebaseerde bewinden worden niet langer ondersteund door de kosmische energiepulsen die de levensboom nu, in de Universele onderwereld, onophoudelijk uitzendt.

De pulsen van de levensboom in de Universele onderwereld

De mathematisch precieze werking van de levensboom mag blijken uit het volgende overzicht van de belangrijke data uit de eerste ‘dagen’ en ‘nachten’ van de Universele onderwereld:

• Op 17 maart, de eerste hoogtepuntdag van Dag 1, sprak de VN met een redelijke eensgezindheid een resolutie uit om de agressie van Kadhafi tot staan te brengen. Op 18 maart, de tweede hoogtepuntdag van Dag 1, werd duidelijk dat met deze resolutie alle middelen konden worden ingezet om Kadhafi te stoppen. Op 19 maart ging men al over tot concrete actie, omdat Kadhafi-aanhangers de stad Benghazi aanvielen. Hiermee begon in feite een nieuwe oorlog.
• Op 27 maart, de startdag van Nacht 1, werden de bakkeleiende NAVO-landen het eens en namen het volledige commando van de missie in Libië over van de VN. Een mooie kans tot eendrachtige samenwerking van de NAVO-partners en daarmee bij te dragen aan de manifestatie van eenheidsbewustzijn. Dat dit nog wat moeite kost, werd in de weken daarna duidelijk door onenigheid over de uitvoering van de missie.
• Op dezelfde datum bevestigde Obama expliciet dat de VS geen leidersrol op zich wenste te nemen in de strijd in Libië. Dit lijkt een nieuwe bevestiging van de steeds verder afkalvende dominantie van de VS in de wereld. Dit past bij het zich ontwikkelende eenheidsbewustzijn, want dit laat zich niet verenigen met één dominante wereldmacht.
• Ook op 27 maart leed de CDU van Angela Merkel een gevoelige verkiezingsnederlaag in Baden-Würtemberg. Dit werd algemeen gezien als een direct gevolg van de kernenergieramp in Japan en past in het zich ontwikkelende eenheidsbewustzijn, omdat het laat zien dat een gebeurtenis in Japan direct van invloed is op de politiek in het verafgelegen Duitsland.
• Op 4 en 5 april, het laagtepunt van Nacht 1, werd president Gbagbo in Ivoorkust, eindelijk verdreven door zijn democratisch gekozen tegenhanger Ouattara. In hoeverre deze democratische verkiezing eerlijk is verlopen en of het land iets opschiet met deze nieuwe president is nog onzeker.
• In het verdere verloop van Nacht 1 leek er sprake van een soort adempauze. Op meerdere fronten was een impasse te zien in de tijdens Dag 1 gestarte conflicten. In Libië golfde de strijd heen en weer. Het nieuws over de opstanden in Syrië, Jemen en Bahrein verdween een beetje naar de achtergrond en het bleef onduidelijk of de opstanden krachtiger werden.
• Rond 14 april, de startdatum van Dag 2, laaide de opstand in Syrië heftig op. President Assad probeerde de angel eruit te halen door op 16 april de opheffing van de al 50 jaar durende noodtoestand aan te kondigen. Op 21 april, één dag voor het hoogtepunt van Dag 2, ondertekende hij hiervoor een decreet.
• Op 25 april bleek dit een wassen neus, want Assad stuurde het leger met tanks en grondtroepen op de vreedzaam protesterende opstandelingen af en begon, net als Kadhafi, een oorlog tegen zijn eigen bevolking.

Hoe de Arabische lente, de kernenergieramp in Japan, en de Universele onderwereld als geheel zich verder zullen ontwikkelen, laat zich moeilijk voorspellen. Dit zal in de komende ‘dagen’ en ‘nachten’ duidelijk worden. Inzicht in de dynamiek van de Maya-kalender kan alvast enige indicatie bieden door te kijken naar belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen tijdens de ‘dagen’ en ‘nachten’ van de voorgaande onderwerelden. Ik zal hierbij inzoomen op de nabije toekomst en Nacht 2 en Dag 3 nader belichten.

Nacht 2 in voorgaande onderwerelden

In de Planetaire onderwereld viel deze nacht in de periode 1814-1834. Enkele belangrijke geschiedkundige gebeurtenissen waren: de verbanning van Napoleon naar Elba in 1814, na zijn verloren oorlog tegen het Pruisisch-Russische leger; de Slag bij Waterloo in 1815; het overlijden van Napoleon in 1821 op Sint-Helena; de Belgische opstand tussen 1815 en 1830 en de daarop volgende Belgische revolutie en afscheiding in 1830; de liberale opstanden in Italië en Spanje tussen 1820 en 1823; de neergeslagen Poolse opstand in 1830; de zogenaamde julirevolutie in Frankrijk in 1830. Het jaar 1830 was in Europa dus een revolutionair jaar.
In de Galactische onderwereld viel Nacht 2 in 2002. Dit was het jaar van de invoering van de euro als chartaal geldmiddel, de val van het tweede Paarse kabinet van Wim Kok, de moord op Pim Fortuyn, een daaropvolgende politieke aardverschuiving in Nederland en de wapeninspecties van de VN in Irak op zoek naar massavernietigingswapens.

Dag 3 in voorgaande onderwerelden

In de Planetaire onderwereld viel deze nacht in de periode 1834-1854. Enkele belangrijke geschiedkundige gebeurtenissen waren: de aanleg van de eerste spoorweg op het Europese continent tussen Brussel en Mechelen in 1835; de aankomst van Charles Darwin op de Galapagos eilanden in datzelfde jaar; de presentatie van de telegraaf door Samuel Morse in 1838; de internationale erkenning van de Belgische onafhankelijkheid met het Verdrag van Londen in 1839; de eerste foto van de zon door Léon Foucault in 1845; de ontdekking van Neptunus in 1846; de nieuwe Nederlandse Grondwet van Thorbecke in 1848; de afschaffing van de slavenhandel in het Amerikaanse Columbia (Washington) in 1850; de demonstratie van Léon Foucault, met zijn slinger, dat de aarde draait in 1851.
In de Galactische onderwereld viel deze nacht in 2003. Dit was het jaar van de SARS hysterie, de door de VS en Groot Brittannië gestarte Golfoorlog in Irak, de val van Saddam Hoessein, en twee zware aardbevingen in Japan (toen ook al).

Projectie van voorgaande onderwerelden op de huidige Universele onderwereld

De betekenis van de genoemde gebeurtenissen in voorgaande onderwerelden werd meestal pas achteraf goed duidelijk. Zo zal dat ook het geval zijn met de gebeurtenissen in de dagen en nachten van de huidige Universele onderwereld. Nacht 2 en Dag 3 waren misschien niet de meest spectaculaire hemelen in de voorgaande onderwerelden, maar 1830 was wel een revolutionair jaar. Misschien kunnen we in de komende Nacht 2 doorbraken verwachten in de Arabische revoluties. Bij het verschijnen van dit artikel zullen we hierover al meer weten. Zo snel gaan de ontwikkelingen momenteel.
De dynamiek van het zich ontwikkelende eenheidsbewustzijn in de huidige Universele onderwereld is dat het zaaigoed uit Dag 1 zich in Nacht 1 ondergronds verder heeft opgebouwd. Dag 2 zou de dag moeten zijn van de ontkieming van de eerste voorzichtige tekenen van eenheidsbewustzijn.
Interessant is om een vergelijking te maken tussen 11 september 2001 in Dag 2 van de Galactische onderwereld, en 29 april 2011 in Dag 2 van de Universele onderwereld. Deze data hebben dezelfde energetische lading, omdat ze beide op 5/6 deel vallen van hun eigen Dag 2. Opvallend is dat op beide data sprake was van een massale uiting van eenheid en verbondenheid, doordat circa 2 miljard mensen tegelijkertijd naar een grote gebeurtenis op de televisie keken: in september 2001 naar de instorting van de Twin Towers en op 29 april 2011 naar de huwelijksceremonie van prins William in Groot-Brittannië. Het mag hoopgevend genoemd worden dat de aard van de gebeurtenis in de huidige Universele onderwereld een veel vrolijkere was dan de 9/11 ramp in de Galactische onderwereld.

Eenheidsbewustzijn

Maar zal rond de einddatum van de Maya-kalender het eenheidsbewustzijn inderdaad massaal gaan doorbreken? Dat is de grote vraag, wat mij betreft.
Voor een beantwoording hiervan is het allereerst van belang om te onderkennen dat dit veel gebruikte begrip op verschillende manieren kan worden gedefinieerd, afhankelijk van het niveau van eenheidsbewustzijn waarop gedoeld wordt. 5
Op het allerhoogste niveau kunnen we spreken van een totaal eenheidsbewustzijn. Hiervan is pas sprake als wij onze lange reis terug naar ‘huis’ hebben voltooid. Met ‘onze’ bedoel ik onze essentie, dat wie wij in werkelijkheid zijn. Hiervoor zijn vele namen bedacht, zoals: het ware zelf, de goddelijke kern, de spirit, de monade. Ik geef de voorkeur aan dit laatste esoterische begrip dat onder andere door Pythagoras, Madame Blavatski, Charles W. Leadbeater en Henry T. Laurency werd gebruikt.

De monade is het ondeelbare zelfatoom, de niet-fysieke kernmaterie die niet in kleinere deeltjes kan worden gesplitst. Wij (lees: de monade) hebben al een onkenbaar en onvoorstelbaar lange weg naar beneden afgelegd, van hoge naar steeds lagere materievormen, waarin wij ons bewustzijn stap voor stap ontwikkelden. Dit wordt het involutieproces genoemd. De tegenhanger hiervan is de evolutie, waarin wij ons bevinden. Dit is de weg terug omhoog van vaste materie met een laag bewustzijn naar steeds hogere (niet-fysieke) materievormen met een steeds hoger bewustzijn.6 Pas als wij zijn teruggekeerd naar de allerhoogste wereld, of dimensie, zal de monade zijn goddelijke natuur weer bereiken en opgaan in een allesomvattend en alwetend kosmisch eenheidsbewustzijn. Het mag duidelijk zijn dat wij hier nog lang niet aan toe zijn…

Een volgend, veel lager, niveau van eenheidsbewustzijn is het essentiële eenheidsbewustzijn. Dit zullen we bereiken als wij onze lange reis door het menselijke koninkrijk hebben voltooid en het supermenselijke koninkrijk hebben bereikt. Daarin zal sprake zijn van een essentieel eenheidsbewustzijn. Dan zullen wij het groepsbewustzijn, dat wij sinds het verlaten van het koninkrijk der dieren zijn verloren, terugvinden en opgaan in een collectief, holistisch bewustzijn met behoud van onze eigen unieke kwaliteiten. Onze afgescheidenheid en het daaruit voortvloeiende lijden zullen hiermee tot het verleden behoren (!). Voorwaarden hiervoor zijn het volledig loslaten van alle egoïstische impulsen plus de ontwikkeling van ons hogere mentale en causale (lees: ziels-) bewustzijn. 5
Ook deze vorm van eenheidsbewustzijn zal voor ons volgens mij nog een brug te ver zijn in de nabije toekomst. Het lijkt mij sterk dat wij rond de inmiddels zeer nabije einddatum van de Maya-kalender ons menselijke bewustzijn volledig zullen ontstijgen en het essentiële eenheidsbewustzijn van het supermenselijke koninkrijk zullen bereiken. Daarvoor lijkt de door esoterici beschreven evolutieweg te lang en te veelomvattend, en lijkt ons menselijke egoïstische bewustzijn nog te hardnekkig en te prominent aanwezig. Of ben ik nu te pessimistisch? Ik hoop het…

Dit is het jaar waarop we gewacht hebben

Maar wat staat er dan wel te gebeuren op en na 28 oktober 2011? Het kan toch bijna niet anders dan dat er rond deze einddatum van de Maya-kalender iets groots te gebeuren staat? Daarvoor wordt het tijdplan dat Calleman in de Maya-kalender heeft gevonden te goed onderbouwd door vele empirische feiten. We moeten op weg zijn naar een bepaalde apotheose, naar een doorbraak in onze lange weg.
Maar de precieze uiterlijke verschijningsvorm van deze apotheose is uiterst moeilijk te voorspellen, omdat wij dit met zijn allen zelf zullen bepalen door iedere keuze die wij nu, en op elk volgend moment, maken. Omdat onze keuzes worden bepaald door onze innerlijke gesteldheid, door onze emoties en gedachten, moet het grote transformatiewerk plaatsvinden in ons zelf en niet buiten ons. We dienen zoveel mogelijk onze oude troep, zoals bezwarende emoties, belemmerende overtuigingen en belastend karma op te ruimen en ons bewustzijn daarmee te verhogen en te verfijnen. Dat zal het collectieve bewustzijn in een steeds hogere trilling brengen, waardoor de buitenwereld vanzelf mee verandert.
Daardoor zal misschien het eenheidsbewustzijn doorbreken waar Sri Bhagavan, de oprichter van de Oneness Beweging, over spreekt. Mijns inziens zal dit, zoals gezegd, nog geen essentieel eenheidsbewustzijn zijn, maar meer een nog lagere vorm van emotioneel eenheidsbewustzijn. Dit zou ik als volgt willen definiëren:

Een hoger bewustzijn van liefde, respect en mededogen voor al het leven en daarmee een groeiend besef (op een nog overwegend emotionele manier) dat we onderdeel zijn van een veel groter collectief geheel.

Sri Amma en Sri Bhagavan, de oprichters van de Oneness Beweging.

Als er al sprake is van het bereiken van eenheidsbewustzijn rond de einddatum van de Maya-kalender, dan lijkt dit de meest reële optie. Maar ook om dit op zo’n korte termijn te bereiken, lijkt er iets drastisch te moeten gebeuren.
Zowel Calleman als Sri Bhagavan focussen weliswaar op onze innerlijke transformatie die automatisch zal leiden tot een transformatie van de externe wereld. En Bhagavan heeft ons de Oneness deeksha gegeven om dit innerlijke transformatieproces te versnellen. Maar een krap half jaar voor de einddatum lijkt het aantal ‘ontwaakten’ of ‘verlichten’ nog lang niet de volgens hem benodigde kritische massa van 70.000  te hebben bereikt. Alhoewel exacte cijfers hierover ontbreken.

Misschien moeten we toch een handje worden geholpen door een externe gebeurtenis waardoor bijvoorbeeld ons collectieve geheugen (deels) wordt uitgewist door een tijdelijk wegvallen van het aardmagnetisme. Dit schijnt in de geschiedenis van de aarde vaker te zijn gebeurd, en altijd vooraf te gaan aan een magnetische omkering van de aardpolen. Ook Bhagavan heeft dit als een mogelijkheid genoemd en het wordt ook voorspeld door onder andere Drunvalo Melchizedek. Ik weet het niet. De exacte manifestatie van de verwachte grote transformatie blijft voor mij voorlopig nog een raadsel.

Maar hoe het ook zij, 2011 is een zeer belangrijk jaar in onze geschiedenis. Dit is het jaar waarop we gewacht hebben! De kosmische levensboom, de voortdrijvende kracht van de bewustzijnsontwikkeling van de monade, drijft ons naar een apotheose, als we op het tijdplan van Calleman mogen afgaan. En dat zit, zoals gezegd, goed in elkaar en wordt gestaafd door vele empirische feiten. Het lijkt er alleszins op dat we dit jaar een grote mogelijkheid krijgen om een sprong te maken naar een hoger bewustzijn, misschien wel naar het hierboven gedefinieerde emotionele eenheidsbewustzijn.
Ik teken en ga hiervoor. Jij ook?

Eric Huysmans, 30 april 2011 www.sensability.nl .

 

 

« terug

Blogger

Saskia Beugel

Zie www.saskiabeugel.com Mindfulness Trainer (MBSR/MBCT), yogadocent en Oprichter Rishis afgestudeerd a... meer »

Rishis nieuwsbrief

voornaam *
achternaam *
email *
Captcha
Type tekens over in het vakje eronder *

Volg Rishis op:

Copyright 2006 - 2011 Rishis, club for free souls. Webdesign by: Granville